Algemene Voorwaarden

Download hier de PDF versie.

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Schadébo DIY B.V., gevestigd aan de Graafsebaan 135, 5248 NL, te Rosmalen, telefoonnummer +31 (0)73 624 29 00, ingeschreven in het Handelsregister van 's-Hertogenbosch onder nr. 33153798.

Definities

 1. "(Af)Levering" is het door of namens Schadébo DIY feitelijk ter beschikking stellen van Zaken aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde.
 2. "Algemene (verkoop)Voorwaarden" en/of "Voorwaarden" zijn de onderhavige bepalingen.
 3. De "Koper" is degene die met Schadébo DIY contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 4. Een "Offerte" is ieder mondeling of schriftelijk of elektronisch aanbod van Schadébo DIY een overeenkomst met haar te sluiten.
 5. "Zaken" zijn alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en/of in voorkomende gevallen de door Schadébo DIY te verrichten werkzaamheden of diensten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene (verkoop)Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Schadébo DIY en alle met Schadébo DIY gesloten overeenkomsten.
 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene (verkoop) Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij zij op schrift zijn gesteld en namens de directie van Schadébo DIY voor akkoord zijn ondertekend.

Artikel 2 Offertes / Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Offertes van Schadébo DIY zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Schadébo DIY worden herroepen, ook wanneer de Offertes een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. De Koper kan de Offerte uitsluitend elektronisch of schriftelijk aanvaarden.

Artikel 3 Prijzen

 1. De door Schadébo DIY gebruikte prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren die tijdens de onderhandelingen en/of het uitbrengen van de Offerte bekend waren. Hierbij kan worden gedacht aan in- en uitvoerrechten en soortgelijke heffingen, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
 2. Als één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de Aflevering plaats vindt, heeft Schadébo DIY het recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen.
 3. Bij elke overeenkomst, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta's waarop de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd, Schadébo DIY het recht geven de prijs aan te passen, mits de Koper de overeenkomst vanaf dat moment kan ontbinden.
 4. Schadébo DIY heeft het recht de prijzen onmiddellijk aan te passen na een verandering in de wettelijke prijsbepalende factoren.

Artikel 4 Aflevering / Levertijden

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal Schadébo DIY de bestelde Zaken onverwijld en in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst leveren aan de Koper.
 2. Bij overschrijding van de levertijd, moet de Koper Schadébo DIY in gebreke stellen en daarbij tegelijkertijd Schadébo DIY een redelijke termijn voor de nakoming geven.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders door Schadébo DIY is overeengekomen, heeft Schadébo DIY het recht een order in haar geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren.

Artikel 5 Kwaliteit en bewerking

 1. Tenzij schriftelijk of elektronisch uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de Zaak, voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 6 Klachten

 1. De Koper dient de geleverde Zaken op aantal te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco's onmiddellijk door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld.
 2. Schadébo DIY beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fetim, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij Schadébo DIY ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Schadébo DIY binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De Koper stelt Schadébo DIY in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn.
 6. Wanneer de bewuste Zaken zich buiten het magazijn van Schadébo DIY bevinden, dienen zij door de Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de zaken zorg te dragen. Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat Schadébo DIY haar verplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.
 2. De Koper is verplicht Schadébo DIY in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen en dient hiertoe de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 8 Annulering/opschorting

 1. Bij tekortkomingen van Schadébo DIY welke haar niet kunnen worden toegerekend, zal de leveringsplicht worden opgeschort voorzover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
 2. Bij iedere tekortkoming van de Koper heeft Schadébo DIY het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van de Koper met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na aflevering. Wanneer binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de Koper onmiddellijk in verzuim.
 2. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door Schadébo DIY zijn overeengekomen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door Schadébo DIY geleverde Zaak gaat pas op de Koper over als hij alles heeft voldaan wat Schadébo DIY op grond van de koopovereenkomsten met de Koper en de in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde Zaken niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet bevoegd die Zaken op enige wijze in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene (verkoop)Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene (verkoop)Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Het is zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Schadébo DIY niet toegestaan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.

© Alle rechten voorbehouden Schadébo DIY B.V. 2013